Over dit project

‘StudieTool’

Het project ‘Samen Bouwen aan Participatie’ is een project dat wordt uitgevoerd met instellingssubsidie die door het ministerie van VWS is toegekend aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Het initiatief StudieTool (ST) is hier onderdeel van. De StudieTool betreft derhalve een landelijk initiatief waar veel studenten met een chronische ziekte of beperking baat bij kunnen hebben.
Het initiatief StudieTool is in 2016 gestart en wordt financieel en organisatorisch gecoördineerd door de Whiplash Stichting Nederland. De uitvoering geschiedt door de volgende deelnemende organisaties in samenwerking met September Multimedia:

 1. 1. Nederlandse Hypofyse Stichting
 2. 2. Hoofdpijnnet
 3. 3. Psoriasis Vereniging Nederland
 4. 4. PDS Belangenvereniging
 5. 5. Belangenvereniging van Kleine Mensen
 6. 6. Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
 7. 7. ITP Patiëntenvereniging Nederland
 8. 8. Vereniging van Tietze- en costochondritis patiënten

Doel

De StudieTool heeft als doel studenten met een chronische aandoening of beperking te ondersteunen om hen zoveel mogelijk aan de studie te houden of te krijgen.

Voor wie

 • Voor de student (of potentiële student) na het middelbaar onderwijs (MBO, HBO of WO) die te maken heeft met één of meer aandoeningen of beperkingen die hierboven genoemd worden.
 • Voor hun medestudenten.
 • Voor professionals waarmee deze studenten in gesprek zijn over het vinden van oplossingen
  om aan de studie te blijven/te komen. Bijvoorbeeld decanen, studiebegeleiders, studendentpsychologen etc., al dan niet verbonden aan een instelling voor onderwijs.

Hoe?

De StudieTool bestaat uit drie onderdelen:

 • Ziektespecifieke gegevens, aangevuld met ervaringsgegevens op het gebied van het thema studie. Dit deel stelt een (potentiële) student in staat om een studie te (blijven) volgen ondanks de chronische aandoening of beperking. En daardoor: beter te participeren in de samenleving
 • Uitleg over gezondheid en studie in het algemeen. Dit deel is ziekte-overstijgend. Net als een ‘gezond’ mens kan een chronisch zieke student bijvoorbeeld te maken krijgen met stress tijdens de studie. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Per onderwerp wordt op een heldere, puntsgewijze manier uitleg gegeven.
 • Beknopte uitleg voor de professional en medestudenten. Een professional (bijvoorbeeld een decaan) of een medestudent weet meestal niets over de chronische aandoening of
  beperking. Via een puntsgewijs overzicht wordt in twee aparte blokjes beknopt uitleg gegeven over de aandoening of beperking van de student, de vooroordelen hierover, wat voor invloed de aandoening op de studie kan hebben en wat hiertegen te doen is. Deze blokjes zijn als mobiele website via een computer, tablet of smartphone te bekijken.

De chronisch zieke student heeft hiermee een middel in handen om zijn/haar aandoening en de gevolgen daarvan bespreekbaar te maken op de onderwijsinstelling en kan de StudieTool bijvoorbeeld inzetten bij contacten met de professional over:

 • Voortgangsgesprekken
 • Maken van planningen
 • Bii het oplossen van problemen tijdens de studie
 • Mogelijke aanpassingen of hulpmiddelen op de onderwijsinstelling
 • Het aanpakken van vooroordelen bij medestudenten
 • Etc.

Meer informatie over het project?

Verantwoording

Onafhankelijke informatie

Dit product is ontwikkeld door September Multimedia. De teksten zijn geschreven door redacteuren van September Multimedia, op basis van algemeen aanvaarde informatiebronnen, waaronder richtlijnen en standaarden.
De tekst is becommentarieerd door deskundigen van organisaties die vertrouwen genieten
in het vakgebied. Elk heeft passages op zijn of haar specifieke vakgebied gelezen, gecorrigeerd en aangevuld. Dit commentaar is in de uiteindelijke tekst verwerkt. Om de onafhankelijkheid van de informatie te waarborgen hebben andere partijen dan de hier genoemde, waaronder subsidiegevers en sponsoren, geen enkele zeggenschap over de tekst.

Belangrijke mededeling!

De informatie in dit product mag niet gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die u van professionele hulpverleners ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van op dit terrein geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, enzovoort).

De informatie in dit product dient hierbij als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit om adviezen en dergelijke uit dit product op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Vrijwaring

September Multimedia, de Whiplash Stichting Nederland en alle andere medewerkers/meewerkende organisaties aan dit product verklaren dat dit product op zorgvuldige wijze en naar beste weten is ontwikkeld. Evenwel kunnen September Multimedia, de Whiplash Stichting Nederland en andere medewerkers/meewerkende organisaties op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

September Multimedia, de Whiplash Stichting Nederland en andere medewerkers/meewerkende organisaties aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovenbedoelde informatie.

Copyright

Tristan B.V., 2017. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit product mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tristan B.V..